Közlemény óvodai beíratásról

2019-03-07 adminisztrator

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: Rendelet) 20. § (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről az alábbi közleményt tesszük közzé.

Üllő Város Önkormányzatának Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottsága meghatározta a 2019/2020. nevelési évre történő óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint:

A Humán Szolgáltató Központ intézményegységeiként működő valamennyi óvodában a beíratás ideje:
2019. április 25. (csütörtök) 8,00-18,00 óráig
Pót-beíratás: 2019. május 2. (csütörtök) 8,00-12,00 óráig

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2019. augusztus 31. napjáig betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat által közzétett közleményben meghatározott időpontban.
[Kivéve, ha családi napköziben vagy a bölcsődében ellátásban részesül a gyermek, vagy ha a szülő felmentési kérelmet nyújtott be és a jegyző engedélyezte az óvodai kötelezettség alóli felmentést.]

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy a beíratásra hozzák magukkal leendő óvodás gyermeküket, valamint az alábbi okmányokat:

•    a gyermek lakcímkártyáját, a születési anyakönyvi kivonatát és a TAJ kártyáját, 
(anyakönyvi kivonat bemutatása nem szükséges, ha van a gyermeknek személyi igazolványa)
•    a szülő személyi igazolványát és a lakcímkártyáját,
•    a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumokat, illetve amennyiben a gyermekre vonatkozóan készült korábban orvosi vagy szakértői vélemény és az rendelkezésre áll, kérjük azokat bemutatni

További információk:
A gyermeket elsősorban a körzet szerinti óvodába kell beíratni!

A vonatkozó jogszabály rendelkezése szerint a gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg, ahol szülője dolgozik.
Az óvoda azt a gyermeket köteles felvenni, vagy átvenni, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik (kötelező felvételt biztosító óvoda)

 [A körzethatárokat megtekinthetik jelen közlemény mellékleteként, Üllő Város Honlapján www.ullo.hu, a Humán Szolgáltató Központ honlapján www.ullohszk.hu, valamint óvodáink és a bölcsődénk faliújságján kifüggesztve.] 


A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 8.§ (2) bekezdése értelmében: „a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.”  
Itt szeretnénk megjegyezni, hogy az óvodákban a pelenkázáshoz nem biztosítottak a személyi és tárgyi feltételek, ezért kérjük, szíveskedjenek elősegíteni, hogy az óvodába járás megkezdésének időpontjáig a gyermek szobatiszta legyen. 

Tisztelt Szülők!

A jogszabály lehetőséget biztosít a 3 éves kortól történő kötelező óvodába járás alóli felmentésre.  
A felmentést a szülő kezdeményezheti, és a jegyző adhatja meg (az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó) az óvodavezető (Szabó Katalin Ildikó HSZK igazgató) valamint a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. 
Felmentés annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. [Nkt.8.§ (2)] 

Az a szülő, aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, a beiratkozást megelőző időszakban, jelen esetben április 25-ig nyújtsa be erre vonatkozóan a kérelmét!

Kérelem nyomtatvány beszerezhető a HSZK-ban, Hivatalunk recepcióján, illetve letölthető honlapunkról: www.ullo.hu közigazgatás/polgármesteri hivatal/ügyintézési kalauz/ iskolai, óvodai ügyek/óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség alóli felmentés
A kérelem benyújtható a Humán Szolgáltató Központban, illetve a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben (1. em.  104-es szobában Bogdán Józsefné ügyintézőnél)

Ha a szülő nem települési önkormányzati fenntartású óvodába kívánja beíratni gyermekét, akkor a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, továbbá a kérelem másolatát megküldi a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz. [Rendelet 20.§ (2a)]
Felmentés a nevelési év folyamán is kérhető, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja, illetve a jogszabály lehetővé teszi, hogy a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek szülője a nevelési év közben kérheti a gyermek óvodai felvételét. [Rendelet 20.§ (2b, 2c)]
Az óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt. [Rendelet 20.§ (2) bekezdése]
Tájékoztatjuk a Tisztelt Szülőket, hogy intézményünk jogosult az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai a nevelésére az Alapító okiratban meghatározottak szerint:

Csicsergő óvodában:
•    Mozgásszervi, érzékszervi, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
•    megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethető vagy vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 
•    megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenességével küzdő gyermekek ellátása 
•    iskola előkészítő csoport működtetése, fejlesztő felkészítő foglalkozások

A Bóbita, Gyöngyvirág, Napraforgó és a Pitypang óvodában:
•    beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása
Értesítés a döntésről:
A HSZK Igazgatója az óvodai felvételi, átvételi kérelemmel kapcsolatos döntést írásban, a kérelem elutasítása esetén a döntést határozati formában közli a szülővel. Az óvodai felvételi, átvételi kérelem elbírálásáról, a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2019.05.31.
Jogorvoslati eljárás szabályai: A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül   a szülő a jegyzőnek címzett, de a HSZK Igazgatójának átadott felülbírálati kérelmet nyújthat be.  A HSZK Igazgatójának döntése tekintetében a fenntartó jár el és hoz másodfokú döntést.  [Nkt. 37.§ (1-3); 38.§.]
Az óvodáztatási kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei:
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő:     
a) aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
b) aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt,
c.) akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról, illetőleg ugyanabban a tanévben az iskolai kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. 
(A szabálysértés elkövetője 5.000-től 150.000-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.)

Az alábbi üllői tagóvodákba várjuk a leendő óvodás gyermekeket:

Bóbita Óvoda Állomás u. 17. (vezető: Dócsné Bodnár Gizella, telefon: 29/320-059)
Csicsergő Óvoda Kisfaludy tér 10. (vezető: Zentai Erika telefon: 29/600-105)
Gyöngyvirág Óvoda Gyöngyvirág tér 1/A. (vezető: Micsinai Istvánné, telefon: 29/ 320-022)
Pitypang Óvoda Faiskola u. 17. (vezető: Monostori Edina, telefon: 29/320-024)
Napraforgó Óvoda Pesti út 98/2 (vezető: Akai Gabriella, telefon: 29/ 320-966)