Rólunk

Intézményünk, mint többcélú intézmény ellát szociális, köznevelési és egészségügyi feladatokat. A szociális ellátás a szociális alapellátás feladatait, a gyermekjóléti feladatokat és a bölcsődei ellátást foglalja magába.

Az intézmény igazgatójaként ígérem, hogy a folyamatos fejlesztés, aktualizálás eredményeképpen a Tisztelt Látogató mindig a legfrissebb információkat olvashatja, ezzel is hozzájárulva ahhoz, hogy minden érdeklődő megfelelően tájékoztatva legyen és választhasson a számára szükséges és elérhető szolgáltatások közül.

Most pedig kérem, látogassa meg honlapunkon a szolgáltatókat és tagintézményeket és kívánom, hogy kellemes és hasznos perceket töltsön el velünk.

Szabó Katalin Ildikó
igazgató

Tekintsük át a Humán Szolgáltató Központ kialakulását és fejlődését kronologikus sorrendben.

1991-ben létrehozták a Nevelési Tanácsadót, mely 2013-ig a Központ egyik szerkezeti egysége volt, annak ellenére, hogy nem a Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya alá tartozott. Az oktatási rendszer átszervezése kapcsán vonta magához az ellátást a KLIK.

1995. október 13-án nappal az Üllői Nagyközségi Önkormányzat létrehozta a Családsegítő Központot.

Alaptevékenységét három fő területen határozta meg:

a./ elsősorban a megelőzésre kívánta a hangsúlyt helyezni. Járható útnak a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetének figyelemmel kísérését, valamint a jelzőrendszer működtetését tekintette.
b./ a feltárt problémák megszüntetésével úgy kívánt célt elérni, hogy tájékoztatta klienseit a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról és az azokhoz való hozzájutás módjairól.
c./ egyéb feladatai közt megjelölte, hogy elősegíti a humán jellegű civil kezdeményezéseket, illetve kezdeményezi a lakosságot érintő szolgáltatás helyben történő megszervezését.

Ennek érdekében:

1996. február 15. napjától a Családsegítő Központba integrálták a helyi Bölcsődét.

1998. március 1. napjától a Gyermekjóléti Szolgáltatás feladatai is a Családsegítő Központhoz kerültek, tekintettel arra, hogy a szakmai háttér adott és nem elhanyagolható szempont a gazdaságosság sem.

A Gyermekjóléti Szolgáltatás feladatait négy témakörben határozták meg.

a./ a gyermek testi, lelki egészségének a családban történő nevelkedtetésének érdekében ellátandó feladatok,
b./ a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése,
c./ a kialakult vészhelyzet megszüntetése,
d./ a családjából kiemelt gyermek esetében, a mielőbbi visszahelyezés érdekében ellátandó feladatok.

1999. május 12. napjától az önkormányzat a Központ feladat körébe utalta a Nappali Szociális Ellátást.

1999. december 1. napjától látja el a Központ, a Házi Segítségnyújtás feladatait. Ehhez a helyi közhasznú társaság átalakulása volt a motiváló erő.

Az intézmény fejlődésének leglátványosabb eleme a képviselőtestület 223./1998. (XII. 07.) számú Önkormányzati Határozata, mellyel az eddigi részben önálló gazdálkodású költségvetési szervet önálló gazdálkodású intézménnyé alakította át, és ezzel egy időben az üllői Központi Rendelő és a Harmónia Zeneiskola és árpád Fejedelem Általános Iskola költségvetésének irányításával bízza meg.

2000. május 12. napjával a Központ az önkormányzat utasításának eleget téve, megszervezi a Helyettes Szülői Hálózatot.

Az Alkotmány biztosítja, hogy az önkormányzatok más önkormányzatokkal szabadon társulhassanak. Az Alkotmányban rögzített azon jogalkotói szándék, mely biztosítja az önkormányzatoknak ” a szabad társulás jogát más önkormányzattal,” illetve az 1990. évi LXV. törvény lehetővé teszi az intézményi társulást.

Ennek következtében:

189/1998. (IX. 10.) Vasad Község Önkormányzata Képviselőtestületének Határozatával, megbízási szerződés szerint Vasad község közigazgatási területén a pedagógiai szakszolgáltatás és a mentálhigiénés feladatok ellátásában állapodnak meg.

84/1998. (IX. 15.) Ecser Község Önkormányzata Képviselőtestületének Határozatával, az alábbiak szerint döntött, „a Gyermekjóléti Szolgálat Üllő Nagyközségi Önkormányzat Családsegítő Központjával társulási formában kívánja ellátni.

2000. január 3. Gomba és Bénye községekkel társulási megállapodás jött létre a Gyermekjóléti feladatok ellátására.

2000. július 21. Káva és Úri községekkel szintén társulási megállapodás jött létre a Gyermekjóléti feladatok ellátására.

2009. február 26. Csévharaszt település a logopédiai ellátás vonatkozásában csatlakozott az „Üllő és Környéke családsegítő, gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgálat ellátására létrehozott Mikro-térségi Intézményi Társulás”-hoz.

A társulási és térségi együttműködések célja a helyi önkormányzatok együttműködésének bővítése, közös érdekű feladataik célszerűbb, gazdaságosabb és hatékonyabb megvalósítása, a polgároknak nyújtott közszolgáltatások színvonalának javítása, a térségi kapcsolatok elmélyítése.

A fent megfogalmazott célok maximálisan összhangban vannak a Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének 2007. május 16.-i koncepciójával, mely szerint „a gyermekjóléti szolgáltatásnak az ország bármely részén, bármilyen méretű településen egyformán hozzáférhetőnek, így minden gyermek számára egyformán elérhetőnek kell lennie.
…összehangolja a települések méretét,…a különböző mélységű szolgáltatásokat egymásra illeszti, kiegészítve a kisebb települések szűkebb szolgáltatási tartalmát a nagyobb szolgáltatók szélesebb szakmai kínálatával. …A térségi feladatellátás javítja a gyermekjóléti központok speciális szolgáltatásainak elérhetőségét,…település szinten segíti az önkormányzatok feladatellátását, növeli pénzügyi mozgásterüket.”

2006-ban az intézményhez került a Védőnői szolgálat és a Foglalkozás-egészségügyi ellátás.

2008-ban az intézménybe integrálták a négy óvodát és majd 2010-ben a felépült új óvodát is.

2013. januárjától a Nevelési Tanácsadók átszervezése is megtörtént, a feladatellátást a járási központok vették át és szervezték meg a területi ellátásokat.

Maga a szolgáltatás változatlanul igénybe vehető Üllőn is.

A központi intézkedések okán a törvény erejénél fogva 2012.szeptemberétől a KLIK vetet át az általános iskola a zeneiskola működtetését, a Könyvtár pedig önálló intézménnyé vált.

A feladatellátás gazdaságossá tétele miatt 2013-ban megszűnt az intézmény önálló gazdálkodása, a feladatokat a Polgármesteri hivatal vette át.

2016-ban összevonásra kerültek a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatok, melyet változatlanul intézményünk lát el. A hatósági jellegű tevékenységek a járási központokhoz kerültek,de Vecsési Központ Üllőn kihelyezett szolgáltatást biztosít, így az itt élőknek nem kell utazniuk a problémáik megoldása miatt.

2017-től a Foglalkozás-egészségügyi tevékenység levált az intézményről,azt önálló vállalkozó látja el.

Az intézményt alapította és 2018. augusztus 27-ig, haláláig vezette Dr. Gazsi Csaba igazgató.

Az intézmény feladatai

1. Az intézmény feladatai és hatásköre
Az intézmény számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek az intézmény szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról az intézmény igazgatója gondoskodik.
A feladatok és hatáskörök megosztása nem lehet ellentétes a jogszabályok és az alapító, fenntartó által az intézmény egyes szervezeti egységeire, vezetőire és dolgozóira kötelezően előírt feladatokkal, hatáskörökkel.

Az intézményben folyó tevékenységet az alábbi jogszabályok határozzák meg:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló, többszörösen módosított 1993. évi III. tv.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló, többszörösen módosított 1992. évi XXXIII. tv.
Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többszörösen módosított 1997. évi XXXI. tv.
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról,
Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet.
A 369/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról.
A 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről.
Az 56/2011. (XII.31.) NGM rendelet a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati rendről.
Az egészségügyről szóló, többszörösen módosított 1997. évi 154. tv.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló, többszörösen módosított 259/2002.(XII. 18.) Korm. rend.
A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló, többszörösen módosított 235/1997.(XII.17.) Korm.rend.
A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről / továbbiakban Ktv/A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról-továbbiakban Ktv.
A 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, többszörösen módosított 15/1998.(IV.30.) NM. Rend.
A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló, többszörösen módosított 9/2000.(VIII.04.) SZCSM. Rend.
A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló, többszörösen módosított 1/2000.(01.07.) SZCSM. Rend.
Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló, többszörösen módosított 96/2003.(VII.15.) Korm. Rend.
Üllő Város Önkormányzatának helyi rendeletei

2. Az intézmény alaptevékenységei:
Az intézmény, mint többcélú intézmény ellát szociális, köznevelési és egészségügyi feladatokat.
A szociális ellátás a szociális alapellátás feladatait, a gyermekjóléti feladatokat és a bölcsődei ellátást foglalja magába.

II. 3. Az intézmény alaptevékenysége kormányzati funkciók szerint:

# Alaptevékenység megnevezése Száma A tevékenység forrása
1 Házi segítségnyújtás 107052 Állami feladatfinanszírozás, önkormányzati kiegészítő hozzájárulás, saját bevétel
Szociális étkeztetés 107051
Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 107053
2 Család és Gyermekjóléti szolgáltatás 104042 Állami feladatfinanszírozás, önkormányzati kiegészítő hozzájárulás, saját bevétel
Gyermekek napközbeni ellátása 104030
3 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 OEP finanszírozás, saját bevétel
Ifjúság-egészségügyigondozás 074032
Egészségügy igazgatása 076010
4 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110 Állami feladatfinanszírozás hozzájárulás, önkormányzati kiegészítő hozzájárulás, saját bevétel
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 091120
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140