Pitypang Óvoda

Pitypang Óvoda bemutatása

Óvodánk, a Pitypang Óvoda a város legrégebbi óvodája, 2016-ban ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját. Az óvoda épülete a helyi viszonyokat tekintve szerencsés földrajzi fekvésű,- kertes családi házak övezik, a környező utcák autóforgalma elenyésző.

Az óvoda épülete 4 csoportszobával, tágas folyosóval, 2 mosdóhelységgel, tornaszobával, vezetői szobával, felnőtt öltözővel, tálaló konyhával rendelkezik. A csoportszobák mindegyike egy tágas folyosóról nyílik. Csoportszobáink esztétikusak, jól felszereltek.

A világos, barátságos, színes belső terekben érződik a természetes anyagokhoz való affinitás. A csoportok berendezési tárgyai és eszközei a kor kívánalmainak megfelelnek. Óvodásainknak minden csoportban megfelelő mennyiségű játék, magnó, CD lejátszó áll rendelkezésére. Játékeszközöket körültekintően, a biztonságosságot és a minőséget szem elől tartva vásároljuk meg.

Tornaszobánkban bordásfal, tornaszőnyegek, babzsákok, labdák, a Mozgáskotta Módszer eszközei segítik a gyermekek mozgásfejlesztését.

Az óvoda épületéből kilépve hatalmas fákkal és bokrokkal szegélyezett parkosított udvarra jutunk, ahol változatos, biztonságos, Eu szabványoknak megfelelő játékokkal játszhatnak gyermekeink. Minden csoportnak külön udvarrésze van, a kültéri játékok elosztása a korcsoportok szükségletei szerint lett kialakítva. Első udvarrészünkön KRESZ-pálya ad lehetőséget a helyes közlekedési szabályok megismerésére, gyakorlati alkalmazására. Minden korcsoport testméretéhez mérten választhat magának kismotort, mellyel a hét napjait beosztva motorozhatnak a csoportok.

Az óvoda 100 férőhellyel rendelkezik, 4 csoporttal működik. 4 fő szakképzett dajka, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő gyógypedagógiai asszisztens, 1 fő konyhai dolgozó szervezi a gyermekek hétköznapjait.

Pitypang Óvoda Kollektívája:

Pitypang Tagóvoda Vezető: Monostori Edina

Katica csoport
Májer Szilvia óvodapedagógus
Tokárné Gödri Melinda óvodapedagógus
Böckl Józsefné - Anita /dajka

Süni csoport
Knulné Varga Hajnalka óvodapedagógus
Jakucsné Zubornyák Erika óvodapedagógus
Búsné Kiss Krisztina dajka

Csibe csoport
Monostori Edina óvodapedagógus
Szőnyiné Vasadi Klára óvodapedagógus
Toma Edit dajka

Ficánka csoport
Varga Gabriella óvodapedagógus
Takó Erzsébet óvodapedagógus
Zsigmond Lászlóné - Márta dajka

Pedagógiai asszisztens: Májerné Tani Melinda
Gyógypedagógiai asszisztens: Zsigmond Attiláné - Zsuzsanna
Konyhai alkalmazott, dajka: Valkó Zsuzsanna
Pedagógiai munkánkat támogató utazó pedagógusok:
Szakszolgálat fejlesztő szakemberei: Ledniczkyné Perjési Marietta - fejlesztőpedagógus
HSZK fejlesztő szakemberei:
Meixner Szilvia - gyógypedagógus
Béki Zsuzsanna - fejlesztőpedagógus-mozgásterapeuta
Lengyel Ágnes – fejlesztőpedagógus
Szóráth Noémi – fejlesztőpedagógus
Cserép - Tóth Boglárka - logopédus

A Pitypang Óvoda alapelvei:

A gyermeki személyiséget, elfogadás tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.

Biztosítjuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, nem adunk helyet a negatív előítélet kibontakozásának.

Nevelőmunkánkban kiemelt szerepet kap a szabad játék, mely segíti a gyermek személyiségfejlődését, egyéni készségeinek és képességeinek kibontakozását.

Gondoskodunk az egészséges testi, lelki és értelmi fejlődéshez szükséges érzelmi biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes óvodai légkőr megteremtéséről, az ezt megalapozó személyi tárgyi feltételekről.

Biztosítjuk az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek számára az multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségeit.

Céljaink:

A családi nevelés kiegészítőjeként, folytatásaként, az inkluzív (befogadó) pedagógiai szemlélet kibontakoztatása.

A meglévő ismeretekre, tapasztalatokra, élményekre épülő tanulást támogató környezet megteremtése, - spontán játékos tapasztalatszerzés, kötetlen kezdeményezés, gyakorlati problémamegoldás, utánzásos minta és modellkövetéses magatartás- és viselkedéstanulás keretében.

A közvetlen sok érzékszervet aktivizáló tapasztalás, felfedezés lehetőségének biztosítása, a gyermeki kreativitás kibontakoztatása.

A hátrányok csökkentése, az életkori és egyéni sajátosságok, valamint az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével (ideértve a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek ellátását is).

A tudatos, változatos, tervszerű módszerkiválasztás.

Feladataink:

Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, ezen belül az egészséges életmód alakítása, az érzelmi, az erkölcsi, és az értékorientált közösségi nevelés, az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

A Pitypang Óvoda küldetésnyilatkozata:

Küldetésünknek tekintjük:

 • a boldog, kiegyensúlyozott érzelmi biztonságot nyújtó gyermekkor biztosítását;
 • a családi nevelés kiegészítését, a családdal való együttműködést, a gyermek esetlegesen meglévő hátrányainak csökkentését;
 • az emberi értékek, erkölcsi normák továbbítását, (közösségi magatartási szabályok, empátia, tolerancia, másság elfogadását, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációját, stb.);
 • a magyarság- tudat megalapozását, a nemzeti értékeink megismerését, átadását; megőrzését (néptánc, hagyományok, népmesék stb.);
 • célunk, hogy az általunk nevelt gyermekek nyitottak legyenek az őket körülvevő világra, a természet értékeinek megőrzésére, a környezettudatos szemléletmódra.

Gyermekképünk:

Óvodánk gyermekközpontú, a gyermeket, mint individuumot tekinti.

Pedagógiai munkánk lehetőséget biztosít a szabad személyiség kibontakozására, elfogadására és annak differenciálására.

Lehetőséget biztosítunk az önkifejezésre, a kreativitás kibontakoztatására.

Gyermekeket feltétel nélkül elfogadjuk, minden téren előítélet mentesen neveljük.

Biztosítjuk minden gyermeknek az esélyegyenlőséget, tiszteletben tartjuk a gyermek jogait.

Minden gyermek külön személyiség: „egyszeri és megismételhetetlen csoda”

A gyermekeknek joguk van a felhőtlen, boldog gyermekkorhoz. A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.

Egészséges szeretetteljes környezetet, érzelemgazdag, derűs légkört alakítunk ki, amelyben minden gyermek jól érzi magát, és felszabadultan, boldogan tevékenykedik.

>Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, pedagógiai intézkedéseink a gyermek személyiségéhez igazodnak, gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről.

A játékot tekintjük a gyermek fő tevékenységének, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játékot.

Minden gyermeket saját képességei, készségei szerint fejlesztünk, a számára legmegfelelőbb ütemben. A gyermekek fejlődésében kiemelkedő szerepe van a környezetnek, ezért megnyilvánulásaink mindenkor példaértékűek.

Óvodaképünk:

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.

Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció.

Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.

A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Biztosítjuk óvodai nevelésünkben, hogy a gyermekek és a szülők személyiségfejlesztésben fogadják el a másságot.

Az óvodában dolgozó kollégákra jellemző pedagógus attitűd:

Pedagógusaink képesek a gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztésére, az értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődés elősegítésére.

Pedagógiai tevékenységünkben tudatosan jelenik meg a nemzeti és egyetemes emberi értékekkel való azonosulás. Személyes példamutatással erősítjük egymás elfogadását.

Segítői vagyunk, hogy lehetőség szerint minden gyermek kitűnjön valamiben, legyen olyan rá jellemző pozitív megnyilvánulás, tevékenységi terület, amiben jól érzi magát, amiben ügyes.

Rendszeresen tájékozódunk a pedagógiai tudományok és az óvodapedagógiára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználjuk a továbbképzési lehetőségeket. Rendszeresen használjuk a képességfejlesztő (digitális) eszközöket, munkaformákat, tapasztalatszerzési módokat.

Képesek vagyunk a problémák felismerésére, azok kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, pedagógiai döntésekre.

Képesek vagyunk a partneri kapcsolatok tudatos ápolására, a családokkal való együttműködésre, a szakszolgálatokkal szakmai partnerség kialakítására.

Az óvodapedagógusaink viselkedése, magatartása, személyisége, minta a gyermek számára.

Pedagógusképünk kialakításában, formálásában, a következők kapnak hangsúlyt:

Óvodapedagógusaink:

 • ismerik az óvódás korú gyermekek személyiségeinek sajátosságait
 • ismerik az óvodai tevékenységek tartalmához való módszertani, művészeti, szaktudományos ismereteket
 • ismerik az élményszerű óvodai élet lehetőségeit
 • tájékozottak az egészséges életmódra nevelés feltételeivel
 • ismerik az óvodai élet minőségfejlesztés elveit, módszereit
 • ismerik a köznevelésben megjelent törvényi változásokat

A Pitypang Óvoda Pedagógiai Programjában kiemelt szerepet kap a nyelvi és kommunikációs nevelés, a mese-vers elsődlegessége, az anyanyelvi kommunikációs játékok sokoldalúságának kihasználása.

A „mese” - képi és konkrét formában, esetlegesen a bábozás és dramatizálás eszközeivel - feltárja a gyermekek előtt a külvilág és az emberi belső világ legfőbb érzelmi viszonylatait, a lehetséges és megfelelő viselkedésformákat, alkalmas az óvodás gyermek szemléletmódjának és világképének kialakítására. A mese visszaigazolja a kisgyermek szorongásait, s egyben feloldást és megoldást kínál,- ezért gyermekeinknek minden nap biztosítjuk a mesehallgatás élményét.

„Kommunikációs játékok”:

Törekszünk arra, hogy a kommunikációs játékokon belül szerepeljenek: kapcsolatteremtő játékok, csoportalakító játékok, társas kapcsolatot fejlesztő játékok, bizalomjátékok, önismeret fejlesztő játékok, és szókincsgyarapító játékok. Mindezeken kívül még színesítjük a gyermekek hétköznapjait mimikai gyakorlatokkal, gesztusgyakorlatokkal, hang nélküli mozgásgyakorlatokkal, és testtartást fejlesztő gyakorlatokkal.

A játékok válogatásánál törekszünk arra, hogy minden héten, az adott témához, az adott helyzethez kapcsolódóan válasszunk anyanyelvi játékot, a játékok egymásra épüljenek, és hogy mindig tartalmazzanak új, figyelemfelkeltő elemeket. Figyelünk a játékfeltételek kialakítására, és a szükséges játékeszközök meglétére.

Minden esetben előtérbe helyezzük azt az alapelvünket, hogy a gyermekek a játék közben mindig jól érezzék magukat.

Úgy gondolom, minden kolléganőm elmondhatja, hogy a kommunikációs játékok egész év folyamán való kiemelt szerepének segítségével sikerül a csoportjában a baráti kapcsolatokat erősíteni, az ellenséges kapcsolatokat javítani, a periférián lévő kisgyermekeket a közösségbe bevezetni, vagy az esetleges negatív attitűdöket enyhíteni.

Kolléganőim mindezt a szakmai egységet megtartva, a nevelőmunka önállóságának biztosításával teszik.

Pedagógiai gyakorlati munkánk során fókuszálunk a Pitypang Óvoda Pedagógiai Programjában megfogalmazott „üzenetekre”

Verselés, mesélés: A magyar gyermekköltészet, a magyar népmesék, a népi dajkai hagyományok erős alapot kínálnak a mindennapos mondókázásra, verselésre. Célunk az irodalmi élmény nyújtása,- érzelmi, értelmi, erkölcsi fejlődés elősegítése.
Ének- énekes játék, gyermektánc: Az énekes népi játékok, és az igényesen válogatott kortárs művészi alkotások fontos eszközül szolgálnak gyermekeink zenei képességeinek és zenei kreativitásának alakításában. Célunk: az éneklés, és az énekes játékok megszerettetése.
Rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, építés: az ábrázolás különböző fajtái, a műalkotásokkal, a népművészeti elemekkel, szokásokkal, hagyományokkal való ismerkedés is fontos eszköze a gyermeki személyiség fejlesztésének. Célunk: a gyermekek élmény és fantáziavilágának képi, szabad önkifejezése, a gyermekek tér,- forma,- szín képzetének gazdagítása, esztétikai érzékenységük, szép iránti nyitottságuk alakítása. Törekszünk az elkészült gyermeki alkotások közösségi rendezvényeken való bemutatására, a gyermeki tehetségek bátorítására, kibontakoztatására.
Mozgás: A rendszeres egészségfejlesztő testmozgás, a gyermekek egyéni fejlettségi szintjéhez igazodó mozgásos játékok a pszichomotoros készségek és képességek kialakításának, formálásának és fejlesztésének eszközei. Célunk, a gyermekekben rejlő természetes mozgásvágy kihasználásával a mozgásukat tudatossá és rendezetté alakítva testilelki fejlődés elősegítése, a mozgás megszerettetése, mozgástapasztalatok bővítése, az „ép test - ép lélek” kialakítása.
Külső világ tevékeny megismerése: a gyermek aktivitása és érdeklődése során tapasztalatokat szerezzen a szűkebb és tágabb természeti, - emberi,- tárgyi környezet formai, mennyiségi, téri viszonyairól. A valóság felfedezése során pozitív érzelmi viszony fűzze a természethez, az emberi alkotásokhoz, miközben tanulja meg azok védelmét, az értékek megőrzésének fontosságát. A gyerekek életkoruknak megfelelően minél több tapasztalatot szerezzenek a tevékenységeken keresztül az őket körülvevő természeti és társadalmi környezetről.
A kiemelkedő képességgel rendelkező gyermekek számára lehetőséget biztosítunk tehetségük megmutatására, kibontakoztatására - rajzversenyeken, rajzpályázatokon, futóversenyeken való részvétel lehetőségének biztosításával, továbbá a minden területen tetten érhető differenciált tevékenységszervezéssel.

Ünnepeink:

Ünnepeink, hagyományaink kiemelt fontosságúak.

Ünnepeinket minden évben új elemekkel bővítjük.

A magyar népszokások, hagyományok, az ünnepkörökhöz kapcsolódva jelennek meg mindennapjainkban. Az ünnepek megünneplésével, a néphagyományok ápolásával a gyermekek szülőföldhöz való kötődését erősítjük. Az ünnepek szokásainak, hagyományainak megismertetésével, a közösen átélt élményekkel olyan személyiségjegyei alakulnak ki a gyermekeknek, amelyek segítségével képes felfedezni és megszeretni környezetének kultúráját.

Az ünnepek megünneplésével célunk a nemzeti identitástudat fejlesztése, a hazaszeretet mélyítése, az értékmegőrzés, az esztétikai ízlésformálás, az egymás iránti tisztelet alakítása, a közös cselekvés öröme, a közösségformálás.

Őszi ünnepeinken belül a legfontosabbak:

 • „Mihály napi vásár”, ahol nagycsoportosaink vidám vásári műsort adnak elő, majd a gyerekek, óvó nénik és dadus nénik által készített portékákat lehet megvásárolni vidám vásári hangulatban, „papírpénzért”.
 • „Állatok világnapja” amikor próbálunk olyan programokat biztosítani gyermekeink számára, ahol megismerkedhetnek az állatok „természetes” életterével, ahol a gyermekek közelről megfigyelhetik, és közvetlenül szerezhetnek tapasztalatokat az állatok táplálkozásáról, életmódjáról, viselkedéséről.
 • „Ültess fát” című program keretében minden évben a gyerekekkel közösen elültetünk egy gyümölcsfát, illetve egy díszfát az óvoda udvarán.
 • „Termésünnep” alkalmából a gyermekek által készített termésbábokból kiállítást rendeztünk a folyosón, majd együtt megtekintjük a gyönyörű munkákat.
 • „Libás felvonulás” keretein belül a gyermekekkel közösen készített lámpásokkal vonulunk végig az óvoda környékén, közben libás mondókákkal, versekkel, libás énekekkel örvendeztetjük meg a környező utcákban lakókat, érdeklődőket.

Téli ünnepeink közül kiemelt szerepet kap óvodánkban:

 • „Adventi vásár,” ahol vidám karácsonyi hangulatban, karácsonyi zenével, mézeskaláccsal, zsíros kenyérrel, forralt borral és rengeteg gyönyörű – az óvó nénik, a dadus nénik, és főleg a szülők által készített vásárfiákkal várjuk a vendégeket.
 • „Mikulásünnep”
 • „Karácsonyi gyertyagyújtás”
 • „Karácsony megünneplése meghitt hangulatban a szülőkkel”
 • „Farsang”
 • „Mackó-nap”

Tavaszi ünnepeink közül:

 • „Nemzeti ünnepünk” megünneplése kiemelt szerepet kap, egy hetes projekthét keretén belül valósul meg.
 • „Húsvét” alkalmából szervezett „Tojásvadászat” és a húsvéti ünnepet megelőző ünnepi hetünk minden gyermeket elkápráztat
 • „Víz világnapja” alkalmából, a víz fontosságának kiemelése, a víz sokoldalú felhasználásának megismerése, felismerése és a tűzoltók munkájának fontosságára való figyelemfelhívás céljából szervezünk a gyerekeknek:
  • Tűzoltó nap” - ot, és
  • „vizes játékos nap”- ot, ahol játékos feladatokkal élményközpontúan próbáljuk alakítani a gyermekek érzékenységét a környezettudatos magatartás kialakítására, a vízzel való takarékoskodásra, a víztisztaság megóvására, a vízpazarlás elkerülésére.
 • „Föld napja” alkalmából a szülőkkel együttműködve próbáljuk megszépíteni környezetünket, ezen a napon minden kisgyermeknek lehetősége van elültetni egy virágot az óvoda udvarán.
 • Anyák napja
 • Gyermeknap

Egyéb hagyományaink:

 • Sportnap
 • Pitypang Parti
 • Gyermekek névnapjának, születésnapjának megünneplése

Kapcsolattartás a szülőkkel:

A szülőket egyenrangú nevelőpartnernek tekintjük. Már a beiratkozásnál megismertetjük velük nevelési céljainkat, feladatainkat. Valljuk, hogy a családdal együtt, egymást kiegészítve szolgáljuk leginkább a gyermekek fejlődését. Célunk, hogy kölcsönösen megismerjük egymás nevelési céljait, feladatait, nevelési szokásait.

A szülőkkel való kapcsolattartásunk formái: családlátogatás, (óvodába lépés előtt minden kisgyermeket meglátogatunk otthoni környezetében) szülői értekezlet, fogadó óra, nyílt napok, szülőkkel együtt szervezett rendezvények, ünnepek, kiállítások, kirándulások

A szülőknek sok esetben van lehetőségük a nevelési év folyamán, hogy betekintsenek a gyermekek hétköznapjaiba. Mihály napi vásárunkat és Adventi vásárunkat mindig megelőzi egy kézműves délelőtt, ahol a szülők, óvó nénik, dadus nénik és gyerekek együtt, közösen készítenek vásárfiákat a vásárra.

Nyílt eseményeink továbbá: a „Mihály napi vásár”, a „ Libás felvonulás”, az „Adventi vásár” a „Karácsonyi ünnepély”, a „Föld napja alkalmából rendezett közös virágültetés”, a „Sport-nap”, a csoportkirándulások, az „Anyák-napi ünnepély” az „Évzáró ünnepély”, és a „Pitypang Party”

Programjainkon számítunk a szülők megjelenésére és együttműködésére.


Arra törekszünk, hogy a szűkebb és tágabb környezetében eligazodni képes, kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk, akik az itt töltött évek segítségével képesek lesznek iskolai tanulmányaik megkezdésére.

Intézményünk a “Pitypang” nevet viseli. Nevünket együtt választottuk, büszkén viseljük, fontosnak tartjuk. A gondolat, amely a nevünk választását ihlette,- a gyermek, aki 3 évesen bekerül intézményünkbe, még “Bóbita”, de az intézményben kapott odafigyelés, szeretet, és gondoskodás segítségével 3-4 év alatt “Pitypang” lesz belőle, majd később a világ különböző pontjaira “szerteszáll”. Ebben bízva tesszük a dolgunkat „Mi Pitypangosok”!!!

2023.10.17
Monostori Edina
Tagóvoda vezető