Az óvodánk bemutatása, hagyományaink

Múltunk, jelenünk, jövőnk

Üllő városa Pest megyében Budapesttől délkelet-keleti irányban 27 km-re a pesti síkság szélén fekszik. Ma már elfogadott tény, hogy településünk a nevét Árpád fejedelem egyik fiáról kapta. Agglomerációs övezetben élünk, ezért jellemző a városra, hogy sok az újonnan beköltözött család.
Óvodánk a legrégibb tagóvoda. 2016-ban ünnepelte alapításának 70. évfordulóját.
Udvarunk tágas, sok növény díszíti. A harmonikus összerendezett mozgás és a gyermeki testi képességek fejlődésének érdekében sokat tartózkodunk a szabadban, melyhez udvarunk megfelelő lehetőségeket nyújt. Óvoda tárgyi feltételei megfelelőek.
A jól felszerelt tornaszoba lehetőséget ad a gyermekeknek, hogy nagy mozgásigényüket, a szervezett tornafoglalkozásokon, a szabad játék idejében kielégíthessék. Biztonságot a személyi-tárgyi feltételek viszonylagos állandósága segíti. Egy csoportban két pedagógus dolgozik, heti váltásban, munkájukat alkalmanként a pedagógusasszisztens és rendszeresen egy fő dajka segíti.
A csoportoknak külön udvarrészük és homokozójuk van.
Az első udvarrészen KRESZ-pálya ad lehetőséget, a helyes közlekedési szabályok megismerésére, gyakorlati alkalmazásukra. Minden korcsoport méretének megfelelő kerékpár, roller, kismotor segíti a gyermekeknek a gyakorlási lehetőséget.
Szeretnénk a régi hagyományt tovább ápolni, miszerint újabb fákat telepítünk a már kiöregedett és megbetegedett fák helyére.
Közösségünk emberi kapcsolataira az egyenesség, a nyíltság és egymás elfogadása jellemző. Az együtt töltött évek alatt összegyűlt tapasztalatok, a közös élmények, a munkával járó erőfeszítések és szakmai sikerek egymáshoz ragaszkodó együttműködő közösséget formáltak.
Jövőbeli elképzeléseink: A programban megfogalmazott feladatokat, elveket, célokat igyekszünk maradéktalanul megvalósítani. Az eredményes együttműködés érdekében az aktív szülők segítségével olyan programokat igyekszünk szervezni, amelybe az eddig távolmaradó szülőket is próbáljuk bevonni.

Alapelveink

A gyermeki személyiséget, elfogadás tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
Biztosítjuk minden gyermek számára az esélyegyenlőséget, nem adunk teret semmilyen esetben az előítéleteknek.
Nevelőmunkánkban kiemelt feladatot kap a JÁTÉK, mely segíti a gyermek személyiségfejlődését, a gyermek egyéni készségeinek és képességeinek kibontakozását, a kompetencia iránti igény kielégítését.
Gondoskodunk az egészséges testi, lelki és értelmi fejlődéshez szükséges érzelmi biztonságot nyújtó, derűs szeretetteljes óvodai légkőr megteremtéséről, az ezt megalapozó személyi tárgyi feltételekről.
Biztosítjuk az etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek számára az multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségeit.

Célunk

A családi nevelés kiegészítőjeként, folytatásaként, segítőjeként, innovatív módon, különös tekintettel az inkluzivitásra, a gyermeki személyiség, mint individuum kibontakoztatása, amit széleskörű módszertani eszköztár alkalmazásával érünk el. Módszerkiválasztásunkat a tudatosság, célszerűség, változatosság jellemzi.

Feladataink

 • Az egészséges életmód kialakítása ebben a korban kiemelten jelentős a fizikai szükségletek kielégítéséhez megfelelő feltételek megteremtése.
 • A mindennapi testi-lelki edzés lehetőségének megteremtése, amely fejlessze a gyermek erőnlétét, alkalmazkodó képességét, harmonikus testi fejlődését.
 • Csoportjainkban egyszerű és állandó szokások alakultak ki az évek során, mely lehetővé teszi
 • A gyermekek számára a testápolás, az egészségmegőrzés a személyi higiénia és a környezet tisztasága iránti igény kialakítását, szokássá válását.
 • Fontos szerepet kap a kulturált étkezési szokások és az önkontroll kialakítása, megerősítése
 • A változatos ételek megismertetése a gyermekekkel, lehetőség szerint egy-egy nap folyamán zöldséget, gyümölcsöt fogyasszanak a gyermekek.
 • Meghitt egyéni beszélgetések megteremtése, amelyek erősítik a gyermek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét.
 • A pedagógus törekedjen arra, hogy amit csak lehet, helyszínen, természetben élőben figyeltessen és tapasztaltasson meg a gyermekkel.

Nevelőmunkánkról

Az elmúlt időszakban az Köznevelési Törvény lehetőségeit kihasználva éltünk szakmai autonómiánkkal. Az Országos Óvodai Alapprogram előírásainak megfelelően, intézményünkben gyermekszerető, gyermekközpontú pedagógiai munka érvényesül. Próbálunk a nevelőmunka folyamán a gyermekek egész személyiségére hatni, elfogadjuk a másságot és a gyermekeket ennek figyelembevételével, fejlesztjük. Igyekszünk felismerni a beszédhibákat, és odafigyelünk, hogy az arra rászoruló gyermekekkel kellő időben logopédus foglalkozhasson. Az óvodai nevelés teljes eszközrendszerével tiszteletben tartjuk a gyermekek emberi jogait és emberi méltóságát.

Eddigi eredményeink, sikereink záloga – a fenntartó Városi Önkormányzat által biztosított feltételek mellett – Nevelőtestületünk, amely képes és kész Üllő város óvodáskorú gyermekeit egymás tiszteletére és hazaszeretetre nevelni.

Küldetésnyilatkozatunk

 • a boldog, kiegyensúlyozott érzelmi biztonságot nyújtó gyermekkor biztosítását;
 • a családi nevelés kiegészítését, a családdal való együttműködést, a gyermek esetlegesen meglévő hátrányainak csökkentését;
 • az emberi értékek, erkölcsi normák továbbítását, (közösségi magatartási szabályok, empátia, tolerancia, másság elfogadását, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek integrációját, stb.);
 • a magyarság-tudat megalapozását, a nemzeti értékeink megismerését, átadását; megőrzését (néptánc, hagyományok, stb.);
 • célunk, hogy az általunk nevelt gyermekek nyitottak legyenek az őket körülvevő világra, a természet értékeinek megőrzésére, a környezettudatos szemléletmódra.

Gyermekkép

Óvodánk gyermekközpontú, a gyermeket, mint individuumot tekinti.
Pedagógiai munkánkat jellemzi:
-lehetőséget ad a szabad személyiség kibontakozására, befogadásra elfogadására és differenciálására.
-lehetőséget biztosítunk az önkifejezésre, a kreativitás kibontakoztatására.
Gyermekeket feltétel nélkül elfogadjuk, minden téren előítélet mentesen, neveljük.
Biztosítjuk minden gyermeknek az esélyegyenlőséget, tiszteletben tartjuk a gyermek jogait.
Minden gyermek külön személyiség: „egyszeri és megismételhetetlen csoda”
A gyermekeknek joguk van a felhőtlen, boldog gyermekkorhoz. A gyermeki személyiséget elfogadás, tisztelet, szeretet, megbecsülés és bizalom övezi.
Egészséges szeretetteljes környezetet, és érzelem gazdag, derűs légkört alakítunk ki, amelyben minden gyermek jól érzi magát, és felszabadultan, boldogan tevékenykedik.
Nevelésünk gyermekközpontú, befogadó, ennek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk, pedagógiai intézkedéseink a gyermek személyiségéhez igazodnak, gondoskodunk a gyermeki szükségletek kielégítéséről.
Biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést, tudatosan kerüljük a nemi sztereotípiák erősítését, elősegítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását.
A játékot tekintjük a gyermek fő tevékenységének, különös tekintettel, a mással nem helyettesíthető szabad játékot.
Minden gyermeket saját képességei, készségei szerint fejlesztünk, a számára legmegfelelőbb ütemben. A gyermekek fejlődésében kiemelkedő szerepe van a környezetnek, ezért megnyilvánulásaink mindenkor példaértékűek.

Óvodakép

Az óvoda a köznevelési rendszer szakmailag önálló nevelési intézménye, a családi nevelés kiegészítője a gyermek harmadik életévétől az iskolába lépésig. Biztosítja az óvodás korú gyermek fejlődésének és nevelésének optimális feltételeit.
Az óvoda funkciói: óvó-védő, szociális, nevelő-személyiségfejlesztő funkció.
Az óvoda közvetetten segíti az iskolai közösségbe történő beilleszkedéshez szükséges gyermeki személyiségvonások fejlődését. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és tárgyi környezete segíti a gyermek környezettudatos magatartásának kialakulását.
A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek óvodai nevelésében biztosítani kell az önazonosság megőrzését, ápolását, erősítését, átörökítését, nyelvi nevelését, a multikulturális nevelésen alapuló integráció lehetőségét. Biztosítjuk óvodai nevelésünkben, hogy a gyermekek és a szülők személyiségfejlesztésben fogadják el a másságot.
Óvodánk személyi (gyógypedagógiai végzettség) és tárgyi feltételei nem teszik lehetővé mozgáskorlátozott és súlyos érzékszervi fogyatékossággal rendelkező gyermekek befogadását, nevelését.
Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, hallássérült, illetve magatartási zavarban szenvedő gyermekek nevelését tudjuk biztosítani oly módon, hogy a fejleszthetőségről kikérjük a gyermek személyével kapcsolatos szakértői véleményeket.(gyógypedagógiai-orvosi- pszichológiai vélemények).

Pedagógus attitűd

Pedagógusaink képesek, a gyermeki személyiség fejlesztésére, az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre, tekintettel elősegíteni a gyermek, értelmi, érzelmi, testi szociális és erkölcsi fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, elsajátítását. Pedagógiai tevékenységünkben tudatosan jelenik meg a nemzeti és egyetemes emberi értékekkel való azonosulás. Személyes példával küzdünk az előítéletek és a kirekesztés ellen.
Segítői vagyunk, hogy lehetőség szerint minden gyermek kitűnjön valamiben, legyen olya rá jellemző pozitív megnyilvánulás, tevékenységi terület, amiben jól érzi magát, amiben ügyes.
Képesek vagyunk kompetenciánkból adódó szakmai lehetőségek és feladatok felmérésére, rendszeresen tájékozódunk a pedagógiai tudományok és az óvodapedagógiára vonatkozó legújabb eredményekről, kihasználjuk a továbbképzési lehetőségeket. Rendszeresen használjuk a képesség fejlesztő (digitális) eszközöket, munkaformákat, tapasztalatszerzési módokat.
Képesek vagyunk a problémák felismerésére azok kritikus elemzésére, konfliktushelyzetek megoldására, pedagógiai döntésekre.
Partneri kapcsolatok tudatos ápolására, a családokkal való együttműködésre, a szakszolgálatokkal, szakmai partnerség kialakítására.

Pedagógus képünk

Az óvodapedagógus viselkedése, magatartása, egészlénye, személyisége minta a gyermek számára.
Pedagógus képünk kialakításában, formálásában, a következők kapnak hangsúlyt:

 • ismerik a köznevelésben megjelent törvényi változásokat
 • ismerik az óvódás korú gyermekek személyiségeinek sajátosságait
 • ismerik az óvodai tevékenységek tartalmához való módszertani, művészeti, szaktudományos ismereteket
 • ismerik az élményszerű óvodai élet lehetőségeit
 • tájékozottak az egészséges életmódra nevelés feltételeivel
 • ismerik az óvodai élet minőségfejlesztés elveit, módszereit, eszközeit.

Programunk erőforrásai

Személyi feltételek

Óvodánkban a nevelőmunkát – a teljes nyitva tartás ideje alatt – mi óvodapedagógusok végezzük. Személyünk minta a nevelésben. A helyi program megvalósítására tudatosan készülünk önműveléssel, hogy szakmai tájékozottságunk, szaktudásunk fejlődjön. Személyiségvonásainkban a gyakorlati munka folyamán, nap, mint nap megjelenik az empátia, a tapintat, a humanizmus, a pedagógiai optimizmus, tetteinkben érezhető a hitelesség. Jól működő óvodapedagógusi párokkal működünk, elfogadjuk egymás nevelési módszereit, és hasonló személyiségjegyekkel rendelkezünk. Tudunk együtt tervezni, tudunk összehangoltan, feladatokat megosztva dolgozni. Egyeztetjük pedagógiai elveinket, nevelési gyakorlatunkat. Bevonjuk a dajkákat a közösségi élet és az egészséges életmód szokásainak kialakításába. Szakmai munkaközösségeket alakítva bővítjük ismereteinket egy-egy nevelési területen.
A közösség tagjaként valamennyien felelősséget vállalunk a közösen kitűzött célok és feladatok megvalósításáért. A szakmai munkában, a munkatársi kapcsolatban, a döntéshozatal előtt őszinte, nyílt véleménnyel segítjük a legjobb megoldás kialakítását.
A nevelőmunkánk kulcs-szereplője az óvodapedagógus. Nevelőmunkánk nem jöhetne létre aktív, a tevékenységekbe bevont dajkák nélkül. A munkánkat velük összehangolva, egymást kiegészítve végezzük.
Speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása a megfelelő szakemberek bevonásával, a szülővel, óvodapedagógussal együttműködve szervezzük.

Tárgyi feltételek

Az óvoda épületét, udvarát, berendezését úgy alakítjuk ki, hogy a lehető legjobban szolgálja a gyermekek nevelését, fejlesztését. Figyelünk arra, hogy helyiségeink mindig tiszták, gondozottak, esztétikusak legyenek.
Programunkban megfogalmazott egészséges életmód kialakítását a tárgyi feltételek is biztosítják. A gyermekek mozgásának, játékigényének kielégítéséhez megfelelő játékeszközök vannak biztosítva. A mi programunk sajátos, mi készítettük, a gyermeki személyiség egészére kívánunk hatni.
A folyamatos eszközbővítést szükségesnek tartjuk. A kötelező eszközjegyzékben előírt digitális anyagokat és eszközöket a beszerzésük után beépítjük, használjuk a nevelőmunkánk tovább fejlesztésében.
Esztétikus mesesarok (kuckó), puha párnák, meleg szőnyegek, meseszék, kincsesláda, bábok, könyvek, gyertyák, magnó, albumok a tanult mondókákról, versekről és a mesékről, stb.
Hangszerek: furulya, szilofon, dob, ritmusbot, csörgő, triangulum, cintányér (kicsi-nagy), csengő, népi hangszerek, gyermekek-óvónők által barkácsolt ritmushangszerek, hangsíp vagy hangvilla, szimbólumok a tanult dalokról.
Képalakításhoz különböző méretű rajzlapok, színes papírok, festékek, színes ceruzák, zsírkréták, pasztellkréták, filctoll, viaszkréták, fonalak, anyagok, madzagok stb.
Plasztikai munkákhoz agyag, gyurma, fadarabok, termések, magok, kavicsok, szövőkeretek, fonalak stb.
Esztétikus ovigaléria
CD és DVD lejátszó lehetőséggel: zenei élményközvetítéshez, vadállatok életének megismertetéséhez, az óvoda ünnepeinek, hangversenyeinek, ovigalériai események rögzítéséhez, többszöri megtekintéshez.
Esztétikus élősarok a természet kincseinek gyűjteményével, a gyermekek által készített egyes évszakokat tartalmazó albumaival.
Kijelölt futópálya, ahol a gyermekek napi kocogó-futó edzéseiket megtarthatják.
KRESZ pálya a közlekedési szabályok gyakorlásához
Szakkönyvek közül elsősorban a programhoz felhasznált irodalmi jegyzéket ajánljuk, amit még gazdagíthatunk számos módszertani kiadvánnyal.
A séták, kirándulások során összegyűjtött kincseknek, tárgyaknak, terméseknek, növényeknek esztétikus sarkokat biztosítunk. Állandó helyen, nyitott polcrendszeren a gyermekek számára mindig elérhetően tároljuk a festés, rajzolás, mintázás eszközeit, elősegítve az önálló alkotást, munkálkodást. Könnyen elérhető helyen tároljuk az építés és a konstruálás eszközeit is, akárcsak a mesekönyveket és a bábokat.

Az óvoda kapcsolatai

Óvoda-család kapcsolata:

Szülők

A szülőket egyenrangú nevelőpartnernek tekintjük. Már a gyermekük beíratásakor megismertetjük velük a nevelési céljainkat, feladatainkat. Nevelési programunkat minden szülő kezébe veheti, megtekintheti.
Tudjuk, hogy a gyermekét a szülő ismeri a legjobban, ezért tapasztalatait, információit is figyelembe véve tervezzük meg a kisgyermek egyéni fejlesztését. Fejlődéséről folyamatosan konzultálunk a szülőkkel. Fontosnak tartjuk a hiteles tájékoztatást, a problémaérzékenységet és az előre mutató segítséget. Előítéletektől mentesen, tapintatosan közeledünk minden egyes családhoz. Figyelembe vesszük kéréseiket, javaslataikat, esetleges bírálatukat, hiszen ezek segítik a munkánkat. Az éves pedagógiai munkatervünkben rögzítettek alapján lehetőséget biztosítunk a szülőknek a nyílt napokon, kirándulásokon, fogadóórákon, közös ünnepélyeken, rendezvényeken való részvételre.
Óvodánk a családdal együtt, azt kiegészítve szolgálja a gyermekek fejlődését.
Az óvodapedagógusaink tiszteletben tartják, hogy a gyermek a szülőé, ő tud legtöbbet gyermekéről, ő ismeri legjobban a gyermeke igényeit, szükségleteit, viszont az óvónő szaktudása és sokrétű tapasztalata alapján hathatós segítséget tud nyújtani a gyermekek fejlesztéséhez. Igyekszünk korrekt, partneri együttműködést kialakítani a gyermekek harmonikus fejlesztése érdekében. Körültekintően szervezzük meg az együttműködés formáit, mely az információk áramoltatását, az óvoda tartalmi munkájának szakszerű megismertetését, a gyermekek egyéni fejlődésének jellemzőit hivatott közvetíteni.
A kisgyermekkor első nagy megrázkódtatását általában 3 éves korban az óvodába lépés jelenti mindenki számára, amikor el kell szakadni az édesanyától, s az addig megszokott, meghitt környezettől. Az elszakadás megviseli a gyermeket és a szülőket is, ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy már az óvodába lépés előtt megismerkedjünk eljövendő óvodásainkkal és családjukkal, érezzék, hogy szeretettel fordulunk feléjük, megkönnyíthetjük számukra az elválást egymástól, s zökkenő mentesebbé válik a „beszoktatási” feladatok ellátása. Óvodai életünk „nyitott könyv legyen számukra”.

A szülők és az óvodai nevelők kapcsolattartásának rendje
A szülők az óvodában a Köznevelési Törvényben meghatározott jogaik és kötelességeik alapján közösségeket hoznak létre. Minden korcsoportban külön Szülői Szervezet működik, élükön az elnökkel és az őt segítő aktívákkal. Meghatározott munkaterv szerint működnek. Nevelési évenként újraválasztják tisztségviselőiket, működési rendjükről saját maguk döntenek. Az óvodai szülők közösségének elnökét a nevelési évet nyitó szülői értekezleten választják meg. Az elnökkel a vezető óvónő, az óvodavezető helyettes tartják a kapcsolatot. A Szülői Szervezet feladatai, közé tartozik az óvoda nevelési feladatainak, céljainak elősegítése. A szülők igyekeznek maradéktalanul eleget tenni a köznevelési törvényben megfogalmazott kötelezettségeiknek, a jogaik érvényesítésével óvodánk jobb működését elősegíteni (társadalmi munkák szervezésével, udvarrendezés, játékbővítés stb.)

Kapcsolattartás formái

Szülői értekezletek (szükség esetén évente több alkalommal) Szülői értekezleten az óvodát, a csoportot, a gyermeket, a szülőket érintő legfontosabb témákat, feladatokat, programokat, problémákat beszéljük meg. Az óvodapedagógus feladata a szülők véleményének meghallgatása, javaslataik figyelembe vétele.
Fogadó órák: A fogadóórák megtartását személyre szabottan félévenként kötelező lebonyolítani, valamint, ha a szülő kéri, vagy az óvodapedagógus szükségesnek tartja. Ezek az alkalmak adnak lehetőséget olyan információk cseréjére, melyek a gyermekkel vagy közvetlen környezetével kapcsolatosak, esetleg bizalmas jellegűek.
Családlátogatás: (még az óvodába lépés előtt, valamint szükség esetén, ha komoly problémát kell megoldani), A családlátogatás célja, hogy az óvodapedagógus megismerje a gyermeket közvetlen környezetében, felmérje helyét a családban, tájékozódjon a család nevelési elveiről, szokásairól A gyermek érdekében szükség szerint a gyermekvédelmi felelőssel együtt végzik ezt.
Kötetlen beszélgetések – napi kapcsolattartás: Ahhoz, hogy a szülő folyamatosan tájékozott legyen a gyermekével történt eseményekről, fejlődéséről, valamint az óvodapedagógus is a gyermekkel a családban történt fontosabb eseményekről, napi kapcsolattartásra van szükség, ami az egy-két percet nem haladhatja meg. Az ennél hosszabb időt igénybe vevő beszélgetésre fogadóóra keretében kerülhet sor.
Nyílt napok: Nyílt napon a szülőknek lehetőséget biztosítunk a napi életbe való betekintésre.
Kapcsolatok más nevelési színterekkel: Az egyes tagóvodák kapcsolatot tartanak azokkal az intézményekkel, amelyek az óvodába lépés előtt, az óvodai élet alatt, és az óvodai élet után meghatározó szerepet töltenek be a gyermek életében
Partnerintézmények Bölcsőde, Óvodák Iskola, Polgármesteri Hivatal , Humán Szolgáltató Központ: családsegítő, Gyermekjóléti Szolgálat, Egészségügyi szakszolgálat( védőnők, fogorvos) Pedagógiai Szakszolgálat

Bölcsőde

A két intézmény között jó a kapcsolat. A gyermekek egy része bölcsődéből kerül óvodánkba. Meglátogatjuk a leendő óvodásokat, hogy a személyes kapcsolat könnyebbé tegye majd a találkozást az óvodában.
A kapcsolattartás formái:
Kölcsönös látogatások, tapasztalatcserék, stb.
Továbbképzéseinkre meghívjuk a bölcsődei gondozókat, stb.
Nevelési programunkból egy példányt átadunk, betekintés céljából.

Iskola

Az óvodánk szoros kapcsolatot tart fenn az iskolával. Kölcsönösen érdeklődünk egymás munkája iránt, amely hozzájárul egymás nevelési céljainak, elképzeléseinek megismeréséhez.
A kapcsolattartás formái:
Kölcsönös látogatások szükség és igény szerint
Hagyományos kapcsolattartási módunk, hogy részt veszünk egymás értekezletein.
Egymás rendezvényein részt veszünk, közreműködünk.
Nevelési évenként egy alkalommal, tavasszal a leendő első osztályos gyermekekkel ellátogatunk az általános iskolába, illetve a napközi otthonba.
Megismerkedünk egymás nevelési, illetve pedagógiai programjával

Család és Gyermekjóléti Szolgálat és a Pedagógiai Szakszolgálat kapcsolata

Városunkban Család és Gyermekjóléti Szolgálat működik. Fontosnak tartjuk az intézménnyel a jó kapcsolat fenntartását. A Szolgálattal az óvodavezető tartja a kapcsolatot, és a Szervezeti és Működési Szabályzatunkban leírtak alapján a nevelőtestület tagjai is.
Helyi programunk egy példányát átadjuk az intézmény igazgatójának.
A tanköteles korú gyermekek közül iskola-felkészültség megállapítását a Pedagógiai Szakszolgálattól kérjük, az óvodapedagógusok, illetve a szülő javaslatára, akiknél szükségesnek tartjuk. A beszédhibás gyermekekkel továbbra is heti négy órában logopédus foglalkozik.

Közművelődési intézmények

A Közösségi Házzal és a Könyvtárral eddig is jó kapcsolatot tartottunk. Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is szeretnénk a felkínált lehetőségekből úgy válogatni, hogy azokkal elősegítsük nevelési feladatainkat.

Önkormányzat

A fenntartóval óvodánknak korrekt, nyílt, odafigyelő és segítő jellegű a kapcsolata. A fenntartó biztosítja a törvényben kötelezően előírt óvodai ellátáshoz szükséges feltételeket az éves költségvetési keretben a lehetőségekhez mérten, az éves beszámolók alapján

Egyéb kapcsolatai

A gyermekorvosokkal, védőnőkkel továbbra is igényeljük a jó kapcsolat fenntartását. Az iskolaérettségi orvosi vizsgálatok elvégzését, szükség szerint védőnői látogatást az óvodában.
Továbbra is, kapcsolatot tartunk fenn a Harmónia Zeneiskolával is. Az iskola növendékeit, tanárait meghívjuk az óvodánkba egy-egy rövid műsor előadására, vagy a nagycsoportosokhoz egy zeneórára.
Az egyházakkal továbbra is fenntartjuk a jó kapcsolatot, - a közoktatási törvényben adott lehetőségeket figyelembe véve, megszervezzük óvodánkban a hitoktatást.

Csoportok bemutatása:

Ficánka kiscsoport

Monostori Edinaóvodapedagógus
Varga Gabriellaóvodapedagógus
Lakatos Zsófiadajka

Katica középső csoport

Galcsik Tamásnéóvodapedagógus
Bambachné Gulácsi Beátaóvodapedagógus
Zsigmond Lászlónédajka

Süni nagycsoport

Bekker Zoltánnéóvodapedagógus
Bálintné Majoros Juliannaóvodapedagógus
Böckl Anitadajka

Csibe nagycsoport

Szőnyiné Vasadi Kláraóvodapedagógus
Monostori Edina óvodapedagógus
Almási Sándornédajka

Konyhai alkalmazott: Frank Erika
Pedagógiai asszisztens: Szabó Mária

Óvodánkban ünnepelhető jeles napok:

 • Mihály-napi vásár szeptember 29.
 • Advent (november 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig)
 • Mikulás (december 6.)
 • Luca nap (december 13.)
 • Karácsony (december 24-25-26) Betlehemes játéka
 • Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig)
 • Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap, hétfő), tojás keresés

Az óvodánkban jelenlévő egyéb ünnepek:

 • Állatok világnapja (október 4.)
 • Nemzeti ünnep (március 15.)
 • A víz világnapja (március 20)
 • A Föld napja (április 22)
 • Anyák napja ( május első vasárnapja)
 • Gyermeknap (május utolsó vasárnapja)

Egyéb hagyományaink:

 • A gyermekek név- és születésnapjának megünneplése.
 • Nagycsoportosok látogatása az iskolába, könyvtárba
 • Tavaszi kirándulás
 • Ovis gála
 • Családi nap ( együtt a szülőkkel kihívás napján)
 • KRESZ nap (kerékpározás az óvoda környékén)

A hagyományok-ápolás tartalmai korcsoportonként:

Őszi ünnepkör

3-4 évesek:
Tapasztalják a természet változását, fekszenek az avarba. Irányítással végzik a lehullott levelek összegyűjtését, termések begyűjtését. Figyelik, hogyan történik tárolásuk, együtt készítenek apró tárgyakat.. Állatokról népmeséket, mondókákat, az ősz jelenségeiről szólásokat, közmondásokat, szép őszi népdalokat hallgatnak.

4-5 évesek:
Közösen készített kalendáriumon követik a jeles napokat. Gyűjtik a természet kincseit, elrendezik, díszítik velük csoportszobájukat. Figyelik az állatok viselkedését, betakarítják a termést, befőzést végeznek a felnőttek segítségével.
Segítséggel ehető termésbábokat készítenek (uborka, retek, káposzta, gyümölcsök). Kukoricát morzsolnak. Névcsúfolókat, rigmusokat tanulnak. Egyszerű népi játékszereket készítenek, Ismerkednek népi hangszerekkel, népzenével.

5-6-7 évesek:
Kalendáriumot készítenek, figyelik igazak-e a népi jóslások. Megismernek néhány találós kérdést, közmondást, mesét, verset, dalt. A betakarított gyümölcsöt befőzik a felnőttekkel. Őszi munkát végeznek az udvaron. Népzenére egyszerűbb lépésekkel, forgásokkal táncolnak.

Téli ünnepkör

Advent (november 30. utáni első vasárnaptól a negyedik vasárnapig)
Mikulás (december 6.)
Luca nap (december 13.)
Karácsony (december 24-25-26.)

3-4 évesek:
Ismerkednek az advent jelképeivel: koszorú, naptár. Rövid dalt, mondókát vagy verset tanulnak a Mikulást és a karácsonyt várva. Egyszerű fenyődíszeket, ajándékot készítenek szüleiknek. Figyelik a vízbe tett cseresznyeágat, az ültetett Luca búzát. Ismerkednek a karácsonyi népszokásokkal.

4-5 évesek:
Segítenek az adventi naptár és koszorú elkészítésében. Vízbe teszik a cseresznye ágat, Luca búzát ültetnek, gyertyát mártanak, almát fényesítenek, festenek az ablakra, mézeskalácsot sütnek, fenyődíszt készítenek. Mikulás és karácsony előtt dalt, verset, mondókát tanulnak. Almát, mézes diót esznek, meggyújtják a gyertyát. Ajándékot készítenek szüleiknek.

5-6-7 évesek:
Adventi naptárt és koszorút készítenek. Kotyoló mondókát tanulnak, Luca napján. Verset tanulnak a Mikulásnak és karácsonyra. Figyelik az időjárást. Bevált-e a Katalin napi jóslás? Gyertyát öntenek, asztaldíszt készítenek, ajándékot szüleiknek, a kisebbeknek. Étkezési szokásokhoz: tököt, almát sütnek, diót törnek. Mézeskalácsot gyúrnak, sütnek, díszítenek.
Farsang (vízkereszttől hamvazószerdáig) télbúcsúztató népszokás

3-4 évesek:
Egyszerű technikával díszítenek papírálarcot, jelmezbe öltöznek, ha kedvük van táncolnak, utánozzák a felnőttek táncos mozdulatait. Fánkot kóstolnak.

4-5 évesek:
Farsangi álarcot díszítenek, a zsákbamacskához tárgyakat gyűjtenek, részt vesznek a farsangi játékokban, egyszerű dalokat vagy mondókákat tanulnak. Tréfás mesét, verset hallgatnak. Fánkot kóstolnak.

5-6-7 évesek:
Farsangi dalt, bálba hívogató mondókákat tanulnak. Farsangi fánk sütésében segítenek. Részt vesznek a zsákbamacska kihúzásában, társaikat hívogatják a mulatságba. Részt vesznek a táncban, a csoportszoba feldíszítésében, átrendezésében. A telet elbúcsúztatják kiszebáb készítésével, zajkeltéssel. Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére következő vasárnap)

Tavaszi ünnepkör

3-4 évesek:
Locsoló verset tanulnak, részt vesznek a locsolkodásban. Egyszerű mintával tojást díszítenek, festenek. Sétát tesznek az óvoda környékén.

4-5 évesek:
Nagyobb sétát tesznek az óvoda környékén. Tojást díszítenek különböző technikákkal, a csoportszobájukat díszítik. Locsoló verset tanulnak, megismerkednek a húsvéti népszokásokkal.

5-6-7 évesek:
Díszítik az ablakot. Kimennek a határba (határkerülés), megfigyelést végeznek. Mondókát tanulnak a locsoláshoz. A fiúk meglocsolják a lányokat és az óvónőket, a lányok tojást készítenek a fiúknak különböző technikákkal.

Az óvodába lépés feltételei

Óvodánk 3 éves kortól fogadja a gyermekeket. A gyermekek felvétele jelentkezés alapján történik, az Oktatási Törvényben előírtak szerint.
Óvodánk csak testileg ép, egészséges gyermekeket fogad. Az óvoda 3 éves kortól a tankötelezettség megkezdéséig, legfeljebb 7.8 éves korig nevelő intézmény.
Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek keretében folyik. Városunkban felkutatjuk azokat a gyermekeket, akik az 5. életévüket betöltötték, és nem jelentkeztek óvodai felvételre. Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
Óvodába az a gyermek vehető fel, aki a 3. életévét betölti. A gyermeket elsősorban abba az óvodába vesszük fel, amelynek körzetében lakik, illetőleg ahol szülei dolgoznak. Az óvodai felvételre, átvételről az óvoda vezetője dönt.
Ha az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető javaslatára a fenntartó felvételi bizottságot szervez, amely dönt a felvételről.

ELÉRHETŐSÉG

2225 Üllő, Faiskola utca 17.
Telefon: +36 29 320-024
E-mail: pitypangovi@ullohszk.hu

Óvodavezető: Monostori Edina

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK