Óvodai intézményegység bemutatása

Az elmúlt évek óvodákra vonatkozó törvényi változásai, a pedagógus életpályamodell bevezetése, az ezzel járó szakmai követelményrendszerek - minősítési eljárások, pedagógiai szakmai ellenőrzésrendszerének bevezetése; olyan feladatokat állított az óvodapedagógusok és az intézmény elé, amely szükségessé tette az egységes irányítást, megőrizve a sajátosságoknak megfelelő egyéni arculatot, a törvény által meghatározott szakmai színvonal, az értékközpontú nevelés és tanulás képviseletét.

Az óvodai intézményegység 5 tagóvodában működik, 19 csoporttal. A csoportok szerkezete osztatlan, részben osztott. A gyermekekkel, elhivatott pedagógusok és nevelést segítő munkatársak (dajka, pedagógiai asszisztens) foglalkoznak. Az egyes tagóvodák nevelőtestületei önállóan döntöttek arról, hogy hitüknek, nevelői felfogásuknak megfelelően, milyen speciális program szerint dolgoznak.

Nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai fejlődésére, az intézményes nevelés-oktatás minőségének javítására. Az óvodai nevelést egy egységes folyamat első intézményi szakaszaként értelmezzük, a gyermek pszichés, szociális kompetenciáik erősítésével alkalmassá téve az iskolára, a tanulásra. Fontosnak tartjuk, hogy az intézményes nevelést a gyermekek törés nélkül tudják folytatni az iskolában, majd az élet további szakaszaiban.

Sajnálatosan, egyre több gyermek küzd valamilyen magatartási, beilleszkedési, tanulási nehézséggel, igényel sajátos nevelést. Intézményegységünk az Alapító okirat szerinti elosztásban fogadja a sajátos nevelést igénylő gyermekeket, részidőben történő integrált nevelésre. A megemelkedett kiemelt figyelmet igénylő gyermekek létszáma miatt, fenntartói támogatással, létrehoztunk egy fejlesztő csoportot (fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, óvodapszichológus, autista specifikus gyógypedagógus, mozgásterapeuta, 5 gyógypedagógiai asszisztens), melynek tagjai központi irányítás alatt munkálkodnak a megfelelő segítség megadásán. A speciális segítséget igénylő gyermekek szakellátását, a szakellátó intézményekkel kötött szerződésnek megfelelően finanszírozzuk, ezzel is biztosítva, hogy a nehézségekkel küzdő gyermekek megkapják a számukra előírt fejlesztéseket. A PMPSZ Üllői Tagintézmény utazó szakemberei (logopédus, fejlesztőpedagógus) kijárnak minden tagóvodába a szükséges fejlesztést biztosítva.

A gyermekek felzárkóztatása mellett, a tehetségígéretes gyermekek feltérképezése és kibontakozásuk biztosítása érdekében nagy lépéseket teszünk. A sport, mozgás területén tehetséggondozó programot indítottunk labdajátékok, korcsolya és néptánc biztosításával, valamint további célunk, tehetségműhelyek kialakítása a tagóvodákban.

Az elmúlt évben a lakóparkok építésének következményeként, erőteljesen megnövekedett Üllő lakosságának száma, zömmel kisgyermekes családok költöztek a városba. Az önkormányzat pályázat segítségével, új, modern óvodával váltotta ki a Gyöngyvirág Tagóvoda korábbi épületét.

Az épületek felújítását, állagmegóvását a fenntartó folyamatosan biztosítja. A tagóvodák udvarain az rendszeresen zajlik a játékeszközök cseréje, javítása. A nevelőmunkához szükséges felszerelések, eszközök rendelkezésre állnak. Az eszközbeszerzést az éves költségvetés biztosítja.

Valljuk, hogy az óvoda kiegészíti, de nem pótolja a családi nevelést. A gyermekek harmonikus fejlődése érdekében elengedhetetlennek tartjuk a család és az óvoda nevelő tevékenységének összhangját. Mindennapi beszélgetések, szülői értekezletek, fogadóórák, internetes platformok lehetőséget biztosítanak az élő kapcsolat fenntartására. Ezek mellett a nevelési év folyamán szervezett közös megmozdulások mélyítik, erősítik a már meglévő jó kapcsolatot, a közös programok elősegítik, hogy a szülőkkel, nagyszülőkkel kellő bizalom alakuljon ki az együttneveléshez. Honlapunkon megtalálható bemutatkozásukban tájékozódhatnak a tagóvodák pedagógiai, kulturális programjaikról, nevelési elveikről.

Óvodai felvétel

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A kormányhivatal – a szülő kérelmére és az igazgató, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.

Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor, a pontos idejét a fenntartó határozza meg. A beíratás részleteiről és az időpontról közleményben tájékoztatja az érintetteket. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti. A gyermekek felvétele folyamatos.

Óvodai elhelyezés megszűnése

Megszűnik az óvodai elhelyezés, ha:

  • a gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján,
  • a kormányhivatal a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására,
  • a gyermeket felvették az iskolába, a nevelési év utolsó napján.
Az ügyintézés minden óvoda tekintetében a központban történik Üllő HSZK (2225. Üllő, Ócsai út 8.)

Az intézményegység működésének részletes szabályozását a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend tartalmazza.

Farkasné Hárs Jolán
óvodai intézményegység-vezető