Óvoda története

Óvodánk három csoportos épület, a 400-as út mentén, a város központjában.

2008. augusztus 1-ig integráltan működtünk a város másik három tagóvodájával együtt Napsugár Napközi Otthonos Óvoda néven. Az átszervezés után az önálló szakmai program lehetőségét megkapva a NAPRAFORGÓ ÓVODA nevet választottuk.

Óvodánk három megfelelő méretű csoportszobával rendelkezik, továbbá tornaszobával, egyéni fejlesztő szobával és hatalmas játszó udvarral.

Minden gyermekcsoporttal két-két szakképzett óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik.

Óvodapedagógusaink sok éves szakmai háttérrel rendelkezve háromszor is részt vettek helyi program elkészítésében. Mindezen szakmai tapasztalatot, a mindennapi gyakorlatot és a korszerű pszichológiai és pedagógiai elméletet figyelembe véve született jelen programunk.

Hisszük azt, hogy a mai kor gyermekei különleges odafigyelést és nevelést igényelnek, hisz rohamosan változik környezetünk, fejlődik a technikai háttér, bontakoznak ki különféle lehetőségek.

Szeretnénk azt hinni, hogy gyermekeink és unokáink a Föld szépségét ugyanúgy megtapasztalhatják, ahogyan mi. Ezért már kicsi korban nagy szerepe van a környezettudatos nevelésnek és a Föld, a környezet óvásának. Jelen programunkban különös figyelmet szentelünk e területnek. Épp a gyors környezeti és társadalmi változásoknak köszönhetően azt gondoljuk, hogy a régi kultúra és népi hagyományok őrzésének szintén nagy a jelentősége.

Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül e korosztály életkori sajátosságait sem, ezért a játéknak, mozgásnak, éneknek, mese-versnek, az ábrázolási technikáknak, mint a gyermek önkifejező eszközének, különböző képességek fejlesztésének, értelmi és anyanyelvi nevelésnek, munkára nevelésnek szintén nagy szerepe van.

Mindezeket figyelembe véve szeretnénk olyan programot kialakítani, ami mindenki örömére és megelégedésére szolgál. Elsősorban a gyermekekére, az értük dolgozó óvodapedagógusokéra és technikai dolgozókéra, a szülőkére és az óvodával kapcsolatban állókéra.

Jelen programunk önállóan készült az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját módosító kormányrendelet alapján, a kompetencia alapú óvodai nevelés elemei figyelembevételével.

Arra törekedtünk, hogy programunk a mai kor követelményeinek megfelelő és a gyakorlatban a lehető legjobban megvalósítható legyen, eleget téve a törvényi előírásoknak.

Óvoda bemutatása

Alapvető céljaink

Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve elősegítsük a városunkban élő különböző szociális háttérrel rendelkező 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük kibontakoztatását. Célunk, hogy elérhető közelségbe vigyük az őket körülvevő gazdag világot. Alkotó légkörben segítsük kibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön és testi, szociális, értelmi téren is alkalmassá váljon az iskolai életre.

Általános nevelési feladataink

Az erkölcsi-szociális érzelmek alakítása
Egészséges óvodai környezet megteremtése, amelyben alapvető feladat óvodásaink egyénenként változó testi-lelki szükségleteinek maximális kielégítése.
Az élményekben gazdag mindennapok megteremtésével olyan gyermekek nevelése, akiket az együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet és szeretet jellemez. Olyan légkör megteremtése, ahol elősegítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását, lerakhatjuk a szülőföldhöz való kötődés és környezettudatos magatartás alapjait.
A gyermek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységek biztosítása, amelyek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális határához. A fejlesztés színtere legyen a játék, amelyben a gyermek érezze jól magát, az ismereteket észrevétlenül sajátítsa el.

Esztétikai érzelmek alakítása
Egyéni igények figyelembevételével esztétikus, higiénikus gondozás biztosítása.
Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
Az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda mindennapjaiban, a természetben, tárgyi-társadalmi környezetben egyaránt.
Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek később kialakuló esztétikai értékítéletének.

Az intellektuális érzelmek alakítása
Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését, a tanulási vágy kialakulását. A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze az értelmi képességeket, az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást különös tekintettel a kreativitásra. A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása.
A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét. Az érzelmi alapigények biztosítása – biztonságérzet, szeretet érzet, védettségérzet – segítse a gyermeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat szóval, mozgással, vizuális eszközökkel szabadon kifejezhessék.

Csoportok bemutatása

Óvodánk 3 csoporttal működik. Amennyiben a gyermekek életkori összetétele megengedi, csoportjainkat úgy szervezzük, hogy az azonos életkorú gyermekek megközelítőleg egyazon csoportba kerüljenek. A kiscsoportos korosztályban dolgozó óvoda pedagógusok legfontosabb feladata, hogy a beszoktatást egyénre szabva, zökkenőmentesen koordinálják, az érkező gyermekeket szeretettel fogadják, megismerjék a gyerekek tulajdonságait és ezeket tolerálva, egyéni bánásmódot is alkalmazva megtanítsák őket az óvodai élet szokásrendszerére, a gondozási teendőkre, egyre nagyobb önállóságot biztosítva a gyermekek számára. A napirend, heti rend betartásával és következetességgel megteremtsék az óvodába járás biztonságos érzelmi hátterét. A középső csoportos korosztálynál dolgozó óvodapedagógusok feladata, hogy biztos érzelmi háttér megteremtésével a gyermekek egyre több készségei és képességei kibontakozzanak. Nyugodt légkör megteremtésével az önfeledt játék, sok mozgás és egyéni képességfejlesztés feladatai megvalósuljanak, egyre önállóbbá váljanak a gyermekek és segítsék, támogassák az óvodai projekt hetek és ünnepek kibontakozását. A nagy csoportos korosztálynál dolgozó óvodapedagógusok feladata, hogy oszlopos, tevékeny tagjai legyenek az óvodai életnek, szervezzék és koordinálják az óvodai téma heteket, ünnepeket, ezáltal észrevétlen felkészítve a gyermekeket az iskolára. Ezen felül igyekezzenek tudatosan is egyre jobban felmérni, megfigyelni a gyermekek egyéni képességeinek alakulását. Ha valakinél elmaradás van, azt igyekezzenek tudatosan fejleszteni, illetve jelezni szakember felé a problémát, segítséget kérni és figyelemmel kísérni a fejlődést.

Időnként indul egy-egy életkorilag vegyes csoport, ha másképpen nem lehet megoldani a gyermekek elhelyezését. Az un. vegyes, vagy osztatlan csoportban a fő szempont a családias légkör kihangsúlyozása, 3-4 éves gyermekek befogadása a már nagyobb gyermekek segítségével. Rendkívül sok nevelési lehetőséget rejt magában a vegyes életkori összetétel. A nagyobbak anyáskodó, odafigyelő magatartását, segítségnyújtását ki lehet hangsúlyozni a kisebbek felé. A kisebbek sok mindent szinte észrevétlenül megtanulnak, átvesznek a nagyobbaktól. Önkéntelenül is hallják a nagyobb korosztály meséit, verseit, énekeit, amely passzív tudássá (olykor aktív tudássá) válik.

Az óvodapedagógusok munkáját a pedagógiai asszisztens is segíti. Ezen felül minden óvodapedagógusnak egyénre szabott feladatai is vannak, amelyek a Munkatervben találhatók.

Rendszeres programok, hagyományok

Bár a tartalmi munka főbb területei a Napraforgó Programban meghatározottak, ezt kiegészítve döntött nevelőtestületünk arról, hogy immár több éve havi egy témahéttel színesítjük az óvoda szakmai életét.

A nyári szünet után feltöltődve, kipihenve kezdjük a készülődést a Mihály napi vásárra. Évek óta kialakult szokásunkat követve ez az év legnagyobb szabású eseménye óvodánkban. Ilyenkor kinyitjuk az óvoda ajtaját nemcsak a szülőknek, de más érdeklődőknek is. Különleges műsorral készülünk a Mihály napra, a népzene és néptánc elemeit felhasználva.. Népies kis műsorunkat követve önfeledten lehet elvegyülni a vásári forgatagban. Napraforgó tallérért lehet vásárolni az óvónők által saját kezűleg készített portékákat. Közben a „korcsmában” finom lángost és málnaszörpöt is illik kóstolgatni.

Az Állatok Világnapja alkalmával a nagyobb korosztály kiránduláson vesz részt.

Az év utolsó fő eseménye az Advent Hete. Ekkor minden a karácsonyi készülődésről szól. A projekt zárása a nagycsoportosok Betlehemes előadása, amely nagy sikert szokott aratni a meghívott szülők körében is.

Februárban Farsang Hetét szervezünk táncházzal, fánk sütéssel, pizsama farsanggal és a klasszikus farsangi mulatsággal, amikor kitárjuk az ajtókat és vártuk szeretettel a szülőket, érdeklődőket.

Márciusban a Március 15-e Hete következik, amikor is huszár bemutatót is láthattak már a gyerekek, részt vehettek várvédésen is.

Húsvét előtt Húsvéti Napokat tartottunk tojásfestéssel, tojáskereséssel, locsolkodással. A Föld Napja alkalmából palántákat ültettünk virágládákba. Nagycsoportosaink szerepelnek az Ovis Gálán. Legsikeresebb projektünknek a Közlekedés Hete bizonyult. Ekkor megszerveztük a szárazföldi, vízi, légi közlekedés napját. Kirándultunk a Liszt Ferenc repülőtérre és zárásként Kresz –napot szerveztünk.

Gyermek Hetünkön rendőrkutya bemutatót, retro autó bemutatót szerveztünk a gyerekeknek. Piliscséven a játszóparkban voltunk kirándulni.

Az iskolába menő gyerekeknek és szüleiknek megszervezzük a „búcsú uzsonnát”, alkalmat biztosítva és szép keretet adva a méltó elbúcsúzásra.

Általában egy-egy jól sikerült témahétről rendszeresen cikket jelentetünk meg az Üllői Hírmondóban.

Évente kétszer szervezünk papírgyűjtést, hogy azt újra fel lehessen dolgozni, továbbá második éve gyűjtjük a pet palackokat, illetve régóta gyűjtjük a szárazelemet.

Idén kihasználva a lehetőséget, egy adott napon elektronikai hulladék gyűjtést szerveztünk, szép sikerrel.

Fákat és növényeket, virágokat ültettünk az üres, kopár helyekre. Sziklakertet építettünk, madáretetőket raktunk meg magokkal, élelemmel.

Óvodánk tagja a Bozsik programnak, mely keretében szervezett „ovi-foci” foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek. Több éve igény szerint külön néptánc foglalkozáson is részt lehet venni.

ELÉRHETŐSÉG

2225 Üllő, Pesti u 98/2
Telefon: +36 29 320-966
E-mail: templomteriovi@gmail.com

Óvodavezető: Akai Gabriella

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK