Óvoda története

Óvodánk három csoportos épület, a 400-as út mentén, a város központjában.

2008. augusztus 1-ig integráltan működtünk a város másik három tagóvodájával együtt Napsugár Napközi Otthonos Óvoda néven. Az átszervezés után az önálló szakmai program lehetőségét megkapva a NAPRAFORGÓ ÓVODA nevet választottuk.

Óvodánk három megfelelő méretű csoportszobával rendelkezik, továbbá tornaszobával, egyéni fejlesztő szobával és hatalmas játszó udvarral.

Minden gyermekcsoporttal két-két szakképzett óvodapedagógus és egy dajka foglalkozik.

Óvodapedagógusaink sok éves szakmai háttérrel rendelkezve háromszor is részt vettek helyi program elkészítésében. Mindezen szakmai tapasztalatot, a mindennapi gyakorlatot és a korszerű pszichológiai és pedagógiai elméletet figyelembe véve született jelen programunk.

Hisszük azt, hogy a mai kor gyermekei különleges odafigyelést és nevelést igényelnek, hisz rohamosan változik környezetünk, fejlődik a technikai háttér, bontakoznak ki különféle lehetőségek.

Szeretnénk azt hinni, hogy gyermekeink és unokáink a Föld szépségét ugyanúgy megtapasztalhatják, ahogyan mi. Ezért már kicsi korban nagy szerepe van a környezettudatos nevelésnek és a Föld, a környezet óvásának. Jelen programunkban különös figyelmet szentelünk e területnek. Épp a gyors környezeti és társadalmi változásoknak köszönhetően azt gondoljuk, hogy a régi kultúra és népi hagyományok őrzésének szintén nagy a jelentősége.

Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül e korosztály életkori sajátosságait sem, ezért a játéknak, mozgásnak, éneknek, mese-versnek, az ábrázolási technikáknak, mint a gyermek önkifejező eszközének, különböző képességek fejlesztésének, értelmi és anyanyelvi nevelésnek, munkára nevelésnek szintén nagy szerepe van.

Mindezeket figyelembe véve szeretnénk olyan programot kialakítani, ami mindenki örömére és megelégedésére szolgál. Elsősorban a gyermekekére, az értük dolgozó óvodapedagógusokéra és technikai dolgozókéra, a szülőkére és az óvodával kapcsolatban állókéra.

Jelen programunk önállóan készült az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját módosító kormányrendelet alapján, a kompetencia alapú óvodai nevelés elemei figyelembevételével.

Arra törekedtünk, hogy programunk a mai kor követelményeinek megfelelő és a gyakorlatban a lehető legjobban megvalósítható legyen, eleget téve a törvényi előírásoknak.

Óvoda bemutatása

Alapvető céljaink

Óvodai nevelésünk célja, hogy a családi nevelést kiegészítve elősegítsük a városunkban élő különböző szociális háttérrel rendelkező 3-7 éves korú gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődését, gyermeki személyiségük kibontakoztatását. Célunk, hogy elérhető közelségbe vigyük az őket körülvevő gazdag világot. Alkotó légkörben segítsük kibontakozásukat úgy, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön és testi, szociális, értelmi téren is alkalmassá váljon az iskolai életre.

Általános nevelési feladataink

Az erkölcsi-szociális érzelmek alakítása
Egészséges óvodai környezet megteremtése, amelyben alapvető feladat óvodásaink egyénenként változó testi-lelki szükségleteinek maximális kielégítése.
Az élményekben gazdag mindennapok megteremtésével olyan gyermekek nevelése, akiket az együttérzés, egymásra figyelés, segítőkészség, egymás elfogadása, a másik iránti tisztelet és szeretet jellemez. Olyan légkör megteremtése, ahol elősegítjük a nemek társadalmi egyenlőségével kapcsolatos előítéletek lebontását, lerakhatjuk a szülőföldhöz való kötődés és környezettudatos magatartás alapjait.
A gyermek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységek biztosítása, amelyek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális határához. A fejlesztés színtere legyen a játék, amelyben a gyermek érezze jól magát, az ismereteket észrevétlenül sajátítsa el.

Esztétikai érzelmek alakítása
Egyéni igények figyelembevételével esztétikus, higiénikus gondozás biztosítása.
Harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése.
Az ízlésformálás jelenjen meg az óvoda mindennapjaiban, a természetben, tárgyi-társadalmi környezetben egyaránt.
Az esztétikai élmények legyenek alkotói és formálói a gyermekek később kialakuló esztétikai értékítéletének.

Az intellektuális érzelmek alakítása
Az intellektuális érzelmek megjelenése segítse az érdeklődés felkeltését, a tanulási vágy kialakulását. A gyermekek kíváncsisága, utánzási kedve fejlessze az értelmi képességeket, az érzékelést, észlelést, emlékezetet, figyelmet, képzeletet, gondolkodást különös tekintettel a kreativitásra. A kíváncsiságot felkeltő tevékenységek során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása.
A meghitt beszélgetések erősítsék a gyermekek kommunikációs aktivitását, beszélőkedvét. Az érzelmi alapigények biztosítása – biztonságérzet, szeretet érzet, védettségérzet – segítse a gyermeket abban, hogy érzéseiket, gondolataikat szóval, mozgással, vizuális eszközökkel szabadon kifejezhessék.

Csoportok bemutatása

Óvodánk 3 csoporttal működik. Amennyiben a gyermekek életkori összetétele megengedi, csoportjainkat úgy szervezzük, hogy az azonos életkorú gyermekek megközelítőleg egyazon csoportba kerüljenek.

A kiscsoportos korosztályban dolgozó óvoda pedagógusok legfontosabb feladata, hogy a beszoktatást egyénre szabva, zökkenőmentesen koordinálják, az érkező gyermekeket szeretettel fogadják, megismerjék a gyerekek tulajdonságait és ezeket tolerálva, egyéni bánásmódot is alkalmazva megtanítsák őket az óvodai élet szokásrendszerére, a gondozási teendőkre, egyre nagyobb önállóságot biztosítva a gyermekek számára. A napirend, heti rend betartásával és következetességgel megteremtsék az óvodába járás biztonságos érzelmi hátterét.

A középső csoportos korosztálynál dolgozó óvodapedagógusok feladata, hogy biztos érzelmi háttér megteremtésével a gyermekek egyre több készségei és képességei kibontakozzanak. Nyugodt légkör megteremtésével az önfeledt játék, sok mozgás és egyéni képességfejlesztés feladatai megvalósuljanak, egyre önállóbbá váljanak a gyermekek és segítsék, támogassák az óvodai projekt hetek és ünnepek kibontakozását.

A nagy csoportos korosztálynál dolgozó óvodapedagógusok feladata, hogy oszlopos, tevékeny tagjai legyenek az óvodai életnek, szervezzék és koordinálják az óvodai téma heteket, ünnepeket, ezáltal észrevétlen felkészítve a gyermekeket az iskolára. Ezen felül igyekezzenek tudatosan is egyre jobban felmérni, megfigyelni a gyermekek egyéni képességeinek alakulását. Ha valakinél elmaradás van, azt igyekezzenek tudatosan fejleszteni, illetve jelezni szakember felé a problémát, segítséget kérni és figyelemmel kísérni a fejlődést.

Időnként indul egy-egy életkorilag vegyes csoport, ha másképpen nem lehet megoldani a gyermekek elhelyezését. Az un. vegyes, vagy osztatlan csoportban a fő szempont a családias légkör kihangsúlyozása, 3-4 éves gyermekek befogadása a már nagyobb gyermekek segítségével. Rendkívül sok nevelési lehetőséget rejt magában a vegyes életkori összetétel. A nagyobbak anyáskodó, odafigyelő magatartását, segítségnyújtását ki lehet hangsúlyozni a kisebbek felé. A kisebbek sok mindent szinte észrevétlenül megtanulnak, átvesznek a nagyobbaktól. Önkéntelenül is hallják a nagyobb korosztály meséit, verseit, énekeit, amely passzív tudássá (olykor aktív tudássá) válik.

Az óvodapedagógusok munkáját a pedagógiai asszisztens is segíti. Ezen felül minden óvodapedagógusnak egyénre szabott feladatai is vannak, amelyek a Munkatervben találhatók.

Napraforgó Kalendárium

ŐSZ
Takarítás világnapja ( szeptember 23 )
Mihály napi vásár (szeptember 29)
Állatok világnapja (október 6)
Márton nap (november 11) szüret
betakarítás a veteményes kertben
őszi termések gyűjtése
befőzések, aszalások
termésjátékok készítése
töklámpás készítése
kukoricamorzsolás
TAVASZ
Nemzeti ünnep (március 15)
Húsvét (az első tavaszi napéjegyenlőség utáni holdtöltére eső vasárnap, hétfő)
Víz világnapja (március 22)
Föld napja (április 22)
Anyák napja (május első vasárnapja)
Gyermeknap (május utolsó vasárnapja)
növény hajtatások
palántanevelés, veteményezés
határjárás
tojásfestés, locsolkodás, komatálazás
májusfa állítás
pünkösdölés
méhek napja ( május 20 )
TÉL
Advent (november utolsó vasárnapjától karácsonyig )
Mikulás (december 6)
Luca napja (december 13)
Karácsonyi gyertyagyújtás (kijelölt nap)
Farsang (vízkereszttől hamvazó szerdáig)
madáretetés
téli sport játékok
lucázás
regölés
betlehemezés
mézeskalács sütés
adventi koszorú készítése
kenyérsütés
termésjátékok készítése
NYÁR
környezetvédelmi világnap ( június 5 )
népi játékok
lakodalmas, dalos játékok
veteményes gondozása
nyári gyűjtő munkák
befőzések, szárítások

Néhány kép a Napraforgó Tagóvodáról